Ôi! oz, tbsp…

 

 

Đọc công thức làm bánh  nước ngoài cũng có cái khổ. Cái khổ thứ nhất là hiểu cho bằng được quy trình làm bánh và nguyên liệu chính xác được đề cập. Cũng là bột mì nhưng đủ thứ loại bột mì. Cũng là đường mà vô số loại đường…Nhiều thứ Việt Nam đâu có đâu mà biết đó là cái gì. Mà nếu có thì cũng không biết gọi nó bằng cái tên gì cho chính xác để mà kiếm mua. Thế là chủ nghĩa “làm đại” có cơ hội phát huy. Cái khổ thứ hai là ngồi quy đổi ra đơn vị đo lường cho thuần chuẩn ngôn ngữ học và thói quen học Việt Nam. Đó là gam và ml. Trong khi mấy bạn Tây cứ khoái xài oz, tsp, pint…Thật là nhức cái đầu! Ước gì thế giới chỉ có một ngôn ngữ! Một và chỉ một mà thôi. Chúng sinh sẽ bớt lầm than biết bao nhiêu !

 

Đơn vị đo lường dung tích

¼ tsp                            1.25 ml

½ tsp                            2.5 ml

1 tsp                             5 ml

2 tsp                             10 ml

1 tbsp/3 tsp                  15 ml

2 tbsp                           30 ml

3 tbsp                           45 ml

4 tbsp                           60 ml

5 tbsp                           75 ml

6 tbsp                           90 ml

½ fl oz                          15 ml

1 fl oz                           30 ml

2 fl oz                           50 ml

2 ½ fl oz                       75 ml

3 ½ fl oz                       100 ml

4 fl oz                           125 ml

5 fl oz                           150 ml

6 fl oz                           175 ml

7 fl oz                           200 ml

8 fl oz                           225 ml

9 fl oz                           250 ml

10 fl oz                        300 ml

12 fl oz                        350 ml

14 fl oz                        400 ml

15 fl oz                        425 ml

16 fl oz                        450 ml

18 fl oz                        500 ml

1 pint                           600 ml

 

Đơn vị đo lường trọng lượng

 

1/8 oz                           5 g

¼ tsp                            10 g

½ oz                             15 g

1 oz                              25/30 g

1 ¼ oz                          35 g

1 ½ oz                          40 g

1 ¾ oz                          50 g

2 oz                              55 g

2 ¼ oz                          60 g

2 ½ oz                          70 g

3 oz                              85 g

3 ¼ oz                          90 g

3 ½ oz                          100 g

4 oz                              115 g

4 ½ oz                          125 g

5 oz                              140 g

5 ½ oz                          150 g

6 oz                              175 g

7 oz                              200 g

8 oz                              225 g

9 oz                              250 g

9 ¾ oz                          275 g

10 oz                            280 g

10 ½ oz                        300 g

11 ½ oz                        325 g

12 oz                            350 g

13 oz                            375 g

14 oz                            400 g

15 oz                            425 g

1 lb                              450 g

1 lb 2 oz                       500 g

 

Nhiệt độ

 

0 F                                0 C

225                              110

250                              120

275                              140

300                              150

325                              160

350                              180

375                              190

400                              200

425                              220

450                              230

475                              240

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Best SUV | Thanks to Toyota SUV, Ford SUV and Best Truck